Methode doorlichting organisatie

Voor het doorlichten van organisaties hanteert Promes het INK –model. Het basis principe van dit model is dat elke organisatie de wil heeft om zich te verbeteren en zich te spiegelen aan de beste. Ook voor een crisissituatie is het model geschikt om een diagnose te stellen van de situatie (wat zijn de knelpunten? en waar liggen de kansen voor verbetering?).

Voor de positiebepaling van een organisatie spiegelt het INK de huidige situatie aan het ideaalbeeld van een (excellente) organisatie met de focus op de volgende kenmerken:
- Leiderschap met visie en lef,
- resultaatgerichtheid,
- continue verbeteren,
- transparantie en
- samenwerking.

De noodzaak om een continue proces van verandering te hanteren komt voort uit het besef dat de organisatie meestal ver af staat van dat ideaalbeeld. Eerst wordt een verkenning uitgevoerd om globaal de richting van de wenselijke verandering te bepalen. Uitkomsten van deze quick scan zijn bijvoorbeeld doelen als klantgericht werken, kostenverlaging, innovatie, snelheid van handelen, flexibiliteit, risicobeheersing, doeltreffende besturing, positie op de arbeidsmarkt en dergelijke.

Het INK managementmodel bestaat uit negen aandachtsvelden en een feedbackloop, dwz plannen maken(plan), uitvoeren (do), meten (check), analysen (act). De negen aandachtvelden zijn verdeeld in vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden. In het organisatiedeel wordt gekeken naar de manier waarop gewerkt wordt en de inrichting van de organisatie, in het resultaatdeel wordt de focus gericht op wat er bereikt wordt.

De methode is gebaseerd op zelfevaluatie, dat is de kern van het INK-model. Het is idee is dat een organisatie zelf in staat is om een afgewogen oordeel te vormen over de sterke en zwakke punten. Daarmee wordt de basis gelegd voor een het veranderingstraject met veel draagvlak. De kracht van de verandering is op deze manier gebaseerd op het eigen oordeel en de eigen wil. De adviseur houdt de spiegel voor en brengt nieuwe ideeën in en confronteert zo nodig de organisatie met de eigen denkbeeld.