Interim-manager, projectmanager en organisatieadviseur

Heeft een veelzijdige achtergrond bij overheid en bedrijfsleven. Sinds 1 mei 1997 is actief als interimmanager, adviseur en projectmanager, vanaf 1 augustus 1999 tevens als zelfstandig ondernemer. Hij is ruim twee decennia actief geweest in de politiek, waarvan negen jaar als wethouder in de gemeente Oosterhout (ruim 50.000 inwoners). In de eerste periode van zijn loopbaan was hij actief in diverse beleidsfuncties bij lagere overheden. (Zie uitgebreide curriculum vitae)

richardDoortastende en empathische interim- en projectmanager. Ervaring in diverse functies bij overheid, corporaties, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Resultaatgericht op basis van senioriteit, visie en leiderschap, met gevoel voor mensen en menselijke verhoudingen. Gaat uit van eigen verantwoordelijkheid, ondernemerschap en voorbeeldgedrag. Voelt wat er leeft in de organisatie; inhoudelijk en qua cultuur. Spreekt mensen op elk niveau aan zonder ‘bedreigend’ te worden ervaren. Neemt mensen ‘mee’ in het proces, ook als daar druk op moet worden gezet. Is communicatief sterk in woord en geschrift.

Curriculum Vitae


Opleiding:

 • HBS – B Mgr. Frencken College te Oosterhout
 • Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Brabant: cum laude afgestudeerd in augustus 1977.

 • Profiel:
  Kennis en ervaring als zelfstandig project- en interimmanager in diverse ambtelijke en bestuurlijke functies bij overheid, corporaties, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Belangrijkste competenties: Omgevingsbewust, besluitvaardig, resultaatgericht, onderhandelaar, financieel bewustzijn.


  Functies en activiteiten (sinds 1 mei 1997 tot heden):

 • Projectmanagement in de (steden)bouw en vastgoedsector:
 • Lopende opdrachten:

 • Projectmanager nieuwbouwwijk de Contreie (800 woningen) in opdracht gemeente Oosterhout;
 • Gezondheidscentrum te Waalwijk in opdracht van huisartsen en fysiotherapeuten;
 • Vitalisering priorij Sint-Catharinadal te Oosterhout door de realisering van een gastenhuis (t.b.v. bezinning en retraite) en de aanleg van een wijngaard (8,5 ha), moestuin (2000 m²), taveerne, congrescentrum, winkel en expositieruimte.

 • Selectie van afgeronde projectopdrachten:

 • Procesregisseur bouw 150 / 10 kV station en 150 leidingtracé van Oirschot naar Boxtel in opdracht van gemeente Boxtel, Enexis, TenneT en Rabobank Nederland;
 • Bouw van verzorgingshuis: 68 bedden en 75 aanleunwoningen;
 • Bouw wijkgezondheidscentrum (1000 m²) in Vinexwijk Vrachelen, geopend in december 2006;
 • Nieuwbouw van een verzorgingshuis (116 zorgplaatsen) in combinatie met 100 appartementen in centrum van Oosterhout: samenwerking tussen zorginstelling en woningbouwcorporatie. Juni 2009 in gebruik genomen;
 • Gezondheidscentrum en verpleegtehuis (60 bedden) Slotjesveld: start bouw voorjaar 2012. Gereed eind 2013;
 • Herontwikkeling in Dorst van bedrijventerrein in een woningbouwlocatie (85 woningen) in opdracht van een particulier ondernemer. Project verkocht aan Bouwfonds;
 • Nieuw te bouwen dorp met circa 250 woningen bij Sterksel in De Peel (pilot provincie). Bestemmingsplan in oktober 2010 vastgesteld in gemeenteraad, in juli 2011 onherroepelijk. Start bouw oktober 2013;
 • Herontwikkeling centrum van Kaatsheuvel (Bruisend Dorpshart) met bouw van nieuw gemeentehuis, cultureel centrum, horeca, zakelijke dienstverlening, woningen, appartementen en parkeergarage (Europese aanbesteding: € 50 miljoen). Ondertekening contract 22 oktober 2010. Start bouw voorjaar 2013;
 • Gezondheidscentrum Dongen (circa 2500 m²): opgeleverd in december 2011;
 • Ontwikkeling diverse bouwprojecten in woonbuurten van diverse gemeenten in West en midden Brabant (o.a. Dorst – west, De Vliert, Oud Gastel, Oudenbosch e.d.);
 • Multifunctioneel centrum (schouwburg, sociaal cultureel, gezondheidszorg e.d.) te Dongen (vlak voor aanbesteding gestaakt i.v.m. gewijzigde positie corporatie);
 • In opdracht van woningbouwcorporatie, samen met ontwikkelende aannemer: centrumontwikkeling in Dongen. Plan niet overgenomen door gemeente Dongen.
 • Procesbegeleiding van eigenaar AH in Rhoon (gemeente Albrandswaard) met de gemeente over uitbreiding filiaal AH.

 • Interim-management:

 • Gemeentesecretaris (11 maanden) gemeente Halderberge;
 • Hoofd (9 maanden) afdeling Personeel en Organisatie van de gemeente Apeldoorn;
 • Directeur Ruimtelijke en Economische zaken (16 maanden) gemeente Halderberge;
 • Directeur Openbare Werken (16 maanden) gemeente Wageningen;
 • Hoofd afdeling Sociale Zaken (12 maanden) gemeente Leusden;
 • Hoofd afdeling Wonen en Werken (12 maanden) gemeente Leusden;
 • Hoofd (12 maanden) van de afdeling beleid (12 medewerkers) en stafbureau (10 personen) van sector Stadsbeheer van de gemeente Nieuwegein;
 • Algemeen Directeur (16 maanden) stichting bejaardenzorg en ouderenhuisvesting in Oosterhout (250 personeelsleden);
 • Voorzitter Centrumcommissie van de gemeente Son en Breugel (5 jaar) belast met supervisie over herontwikkeling van het centrumgebied.

 • (Organisatie)adviseur:

 • Projectleider van organisatie brede reorganisatie (1250 medewerkers) van de gemeente Apeldoorn;
 • Begeleiding reorganisatie dienst Middelen (250 medewerkers) van de gemeente Roosendaal;
 • Doorlichting gemeente Waalre en implementatie kwaliteitsverbetering op basis model van Instituut voor Nederlandse Kwaliteitszorg;
 • Coaching teamleden van de gemeente Roosendaal op besluitvaardigheid;
 • Doorlichting afdeling bouw- en woningtoezicht in gemeente Drimmelen;
 • Begeleiding fusie Stichting Merites (maatschappelijk werk) en Circonflex te Zevenbergen;
 • Profiel voor de functie van gemeentesecretaris van de gemeente Maasbree;
 • Strategische beleidsplannen ouderenzorg en huisvestingsplannen t.b.v. stichting Bejaardenzorg Oosterhout;
 • Strategiediscussie bij de gemeente Werkendam;
 • Doorlichting, opzet en implementatie van primaire bedrijfsprocessen (administratieve organisatie, outputbegroting e.d.) bij diverse gemeentelijke organisaties;
 • Organisatieverandering in verschillende sectoren bij diverse gemeenten;
 • Ontwikkeling beleid op diverse terreinen: ouderenzorg, grondbeleid, bibliotheekwerk, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, sociale zaken en openbare werken (o.a. kwaliteit beheer openbare ruimte, ecologisch groenbeheer, waterbeleid, riolering).

 • Wethouder van de gemeente Oosterhout (van mei 1988 tot april 1997)
  Portefeuilles: met name ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing en verkeer. Een kortere periode: sociale zaken, volkshuisvesting, werkgelegenheid, milieu en financiën.


  Nevenfuncties als wethouder

 • Lid Provinciale Planologische Commissie Noord-Brabant namens de grote gemeenten in de provincie Brabant;
 • Coördinator overheidsgeleding Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Midden en West Brabant;
 • Bestuurscommissie Centrum Vakopleiding Breda;
 • Dagelijks Bestuur Stadsgewest Breda (financiën en milieu);
 • Plaatsvervangend voorzitter Woonwagenschap Breda;
 • Voorzitter sociale werkvoorzieningschap WAVA;
 • Voorzitter Stichting Werk (re-integratie).

 • Functies van 1977 tot 1988:

 • Voorlichter van de gemeente Sittard;
 • Directiesecretaris en hoofd afdeling onderzoek en planning van de Provinciale Bibliotheek Centrale Noord-Brabant (momenteel Cubiss);
 • Organisatieadviseur bij de centrale Afdeling Personeel en Organisatie van de gemeente Rotterdam.

 • Maatschappelijke activiteiten:
  Huidige bestuurlijke functies:

 • Voorzitter van het bestuur van de stichting Sint-Catharinadomein:
 • Lid bestuur Midden en Klein Bedrijf (MKB), regio Oosterhout;
 • Secretaris bestuur stichting netwerk MKB West Brabant.

 • Voorheen bestuurslid van de volgende instellingen:

 • Voorzitter raad van toezicht MFC: scholengemeenschap HAVO / VWO (1400 leerlingen);
 • Bestuur Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON);
 • Raad van Toezicht Cubiss (provinciaal bibliotheekwerk in Brabant);
 • Bestuur Openbare Bibliotheek te Oosterhout;
 • Raad van Toezicht van het Pasteurziekenhuis Oosterhout;
 • Bestuur Brabants Bibliotheek Netwerk;
 • Initiatiefgroep Oprichting Kinderdagverblijf Oosterhout;
 • Medezeggenschapsraad basisschool, Oosterhout;
 • Voorzitter technische commissie tafeltennisvereniging De Kollenberg, Sittard.