Code integriteit en onafhankelijkheid

Algemene uitgangspunten

Inleiding

Promes ziet een integere manier van werken als een professionele verantwoordelijkheid. Zij mag hierop worden aangesproken. Deze professionele verantwoordelijkheid is verwoord in een aantal algemene uitgangspunten en nader uitgewerkt in gedragsregels. In deze code worden vier algemene uitgangspunten benoemd die het gedrag en de praktijkuitoefening in het maatschappelijk verkeer bepalen: professionele onafhankelijkheid, deskundigheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.

1.2 Een vertrouwensrelatie

In een volwassen markt kennen partijen hun eigen verantwoordelijkheden en zullen ze hier ook op gepaste wijze invulling aan geven. Onze wereld wordt steeds complexer. Ondanks de wens van deregulering is de complexiteit van de regelgeving in de ruimtelijke ordening alleen nog maar toegenomen. Er zijn daardoor meer partijen die het moeilijk vinden geheel zelfstandig adequaat invulling te geven aan taken en verantwoordelijkheden en schakelen daarvoor op tijdelijke basis externe deskundigen in.

Door de variatie en complexiteit van producten en de flexibilisering en inzetbaarheid van personen in de markt, is de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij uitstek een vertrouwensrelatie. Vertrouwen moet je verdienen, het komt te voet en gaat te paard.
Vertrouwen begint met het besef dat opdrachtgevers afhankelijk zijn van opdrachtnemers. De opdrachtgever moet daarom kunnen vertrouwen op het oordeel en de integriteit van de opdrachtnemer.

2. Algemene uitgangspunten

Integriteit als een professionele verantwoordelijkheid begint met het respecteren van geschreven en ongeschreven normen. Promes voert zijn opdracht te goeder trouw uit en gedraagt zich zoals een goed opdrachtnemer betaamt om het vertrouwen in het beroep en bedrijf niet te schaden.

2.1 Professionele onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid betekent dat Promes gebruik makend van de kennis die hij heeft van het werk en de markt zoveel afstand houdt tot opdrachten en opdrachtgever dat hij zijn deskundigheid onbelemmerd kan aanwenden. Onafhankelijkheid wordt geweld aangedaan wanneer de opdrachtnemer zich laat leiden door persoonlijke belangen of door de belangen van derden.

2.2 Deskundigheid

Promes zet zich in voor de opdracht op basis kennis, ervaring, persoonlijke eigenschappen en werkcapaciteit. Bedoelde vakkennis is niet eenduidig gecodificeerd en afgebakend. Opdrachtnemer kan uitleggen hoe in een opdracht tot een bepaald werkwijze is gekomen. Hierdoor is opdrachtgever in staat om tot een eigen oordeel te komen over de vraag of aanpak passend is voor de gegeven opdracht.

2.3 Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid betekent dat de opdrachtgever erop moet kunnen vertrouwen dat de opdrachtnemer zijn afspraken of toezeggingen nakomt of waarmaakt. Betrouwbaar zijn als opdrachtnemer betekent ook het in acht nemen van zorgvuldigheid en geheimhouding met betrekking tot informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter draagt, alleen dán mag worden gebruikt, indien het belang van de opdrachtuitvoering dit vordert dan wel wet of regelgeving daartoe verplicht. Bij het doorgeven van die informatie dient ervoor te worden gezorgd dat anderen daarvan geen voordeel kunnen hebben tenzij dit uiteindelijk tot voordeel strekt van de opdrachtgever.

2.4 Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid houdt in dat de opdrachtnemer rekening houdt met de wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen die daar in redelijkheid aanspraak op kunnen maken. Dit betekent ook dat elke handeling op deugdelijke wijze aannemelijk kan worden gemaakt en dat opdrachtnemer zich bewust is van de (bij)effecten van zijn activiteiten binnen een organisatie alsmede van mogelijke ongewenste maatschappelijke effecten. Zorgvuldigheid betekent daarnaast dat de opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht terughoudend is met het geven van oordelen over personen.