Project Management

Voor de beheersing van projecten wordt veelal een projectorganisatie opgezet. Daarbij wordt een projectleider aangewezen, dient een projectplan te worden opgesteld en markeren verplichte documenten de overgang van de ene naar de andere planningsfase.

Voor kleinere en meer eenvoudige projecten is een dergelijke projectorganisatie veelal te zwaar, maar wordt wel gewerkt volgens de principes van projectmatig werken. In plaats van een projectleider (met speciale bevoegdheden) wordt een persoon als trekker worden aangewezen, die voor de organisatie het aanspreekpunt vormt. Er worden in dat geval minder stringente eisen gesteld in de zin van projectplan, fasering en het opstellen van tussentijdse documenten. De principes van projectmatig werken blijven wel van toepassing zoals het uitgangspunt dat één persoon (eindverantwoordelijke), d.w.z. dat elk dossier één probleemhouder heeft.

Een voordeel van projectmatig werken is, dat daarmee voorwaarden geschapen worden om het beoogde resultaat te bereiken. De effectiviteit, het beoogd resultaat staat voorop. Het opzetten van een projectorganisatie heeft nut als:
- een groot belang in het geding is, politiek, bestuurlijk of maatschappelijk:
- een nieuw nog niet ontgonnen thema in het geding is;
- het meerdere vakgebieden betreft en afdeling overstijgend is;
- het een ingewikkelde kwestie betreft met veel aspecten; en
- er is een groot belang met betrekking tot kosten, tijd en capaciteit.

Promes heeft vooral ervaring in de ruimtelijke ordening en stedenbouw. Zie voor een meer uitgebreide beschrijving en een plan van aanpak voor implementatie van projectmatig werken.